รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

26/10/2016

350

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th