ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562


ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2652

21/03/2019

756

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th