ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562


ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีระยะเวลาการขำระภาษี ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบ ภ.ร.ด.2 และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ภาษีป้าย ยืนแบบ ภ.ป.1 และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
3. ภาษีบำรุงท้องที ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี

10/01/2019

145

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th