ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อท่อยางพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4


ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อท่อยางพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

17/09/2018

385

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th