ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง


ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และความครอบผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

14/09/2018

376

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th