โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการประจำปี 2561 (จัดซ์้อวัสดุก่อสร้าง) ของกองสวัสดิการและสังคม


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการประจำปี 2561 (จัดซ์้อวัสดุก่อสร้าง) ของกองสวัสดิการและสังคม

06/09/2018

1026

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th