“แผนยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม”


ประชุมประชาคมในการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม” กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
 

26/10/2016

243

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th