การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7/2561


การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7/2561

01/06/2018

325

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th