ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังของ อบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังของ อบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัว
2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองส่งน้ำ, สายฟามร์ไก่
3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเต่าไห-ท่าสัก
4.โครงการก่องสร้างถนนลูกรังสายหลังวัดชำหนึ่ง, สายหลัง อบต.ท่าสัก
5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสมัย, สายร้องมะเดื่อ
6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายเขียว, สายนานางรวม
7.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวัว
8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสุรัช
 

18/05/2018

462

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th