โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ และอุปกรณ์สูบน้ำ สถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก


แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง รายการประมาณราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ และอุปกรณ์สูบน้ำ สถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก

26/05/2018

526

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th