สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10

09/11/2017

912

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th