ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

24/10/2017

984

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th