ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

18/10/2017

360

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th