ทรัพยากรธรรมชาติ


ทรัพยากรธรรมชาติ

        1.  น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 -  แม่น้ำ  1 สาย
 -  บึง  1 แห่ง
 -  หนองน้ำ 1 แห่ง
 -  คลอง 3 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 -  ประปาหมู่บ้าน  10 แห่ง
 -  ฝาย 2 แห่ง
 -  บ่อน้ำตื้น 92  แห่ง
 -  บ่อบาดาล 20 แห่ง
 -  บ่อโยก 16 แห่ง
 -  สระน้ำ 4 แห่ง

        2.  ป่าไม้

เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่

บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10  จำนวน 1,200 ไร่

        3.  ภูเขา

              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักมีพื้นที่ที่เป็นลักษณะภูเขาอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านหนองเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

        4.  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

    ทรัพยากรดิน

                ตำบลท่าสัก มีสภาพดินที่สมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนา ทำอ้อย  และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่ว และสวนผลไม้

   ทรัพยากรน้ำ

                ตำบลท่าสัก มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน จึงถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวตำบลท่าสักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์  รวมถึงการจับสัตว์น้ำ

                นอกจากแม่น้ำน่านที่เป็นทรัพยากรหลักแล้ว ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ชาวตำบลท่าสักสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น คลองชำ  และบึงช่อ

--------------------------------------

 

 

 

26/10/2016

335

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th