ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม


ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม

        1.  การนับถือศาสนา

                ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  และมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ ดังนี้

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

ที่ตั้ง

1

2

3

4

5

6

7

8

วัด

 

 

 

 

 

 

สำนักสงฆ์

7

 

 

 

 

 

 

1

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

วัดวงษ์สวรรค์สุธาวาส

วัดเต่าไหศรีศรานุกูล

วัดประชาศรัทธาธรรม

วัดชำหนึ่งสามัคคีธรรม

วัดชำสอง

วัดชำตก

สำนักสงฆ์หนองเจริญ

หมู่ที่  1

หมู่ที่  2

หมู่ที่  3

หมู่ที่  4

หมู่ที่  5

หมู่ที่  6

หมู่ที่  7

หมู่ที่  10


        2.  ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                  ประมาณเดือน   มกราคม

-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน               ประมาณเดือน   มีนาคม

-  ประเพณีวันสงกรานต์                  ประมาณเดือน   เมษายน

-  ประเพณีลอยกระทง                    ประมาณเดือน   ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา      ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารจากผักตบชวา เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและประดับตกแต่งบ้าน  การทำบายศรีสำหรับงานมลคลต่างๆ และมีการใช้ภาษาไทย (กลาง) แต่จะมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

        3.  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                - กลุ่มผักตบชวาบ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2

                - กลุ่มบายศรี หมู่ที่ 1

--------------------------------------

 

 

26/10/2016

1758

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th