เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น


เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

            1.  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

จำนวนประชากรชาย 2,658 คน
จำนวนประชากรหญิง 2,814 คน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,818 ครัวเรือน
พื้นที่ 28,948 ไร่

 

2.  ข้อมูลด้านการเกษตร

 

 

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำนา)

 

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

หมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

ชำตก

-

-

-

214

5,000

6,000

ชำสอง

-

-

-

120

4,820

4,800

ชำหนึ่ง

-

-

-

50

7,000

-

ท่าสัก

-

-

-

137

5,500

5,500

ร้องมะแพบ

-

-

-

-

5,800

6,000

ร้องมะแพบสอง

-

-

-

70

5,800

6,000

หนองเจริญ

-

-

-

50

3,000

5,000

เต่าไห

-

-

-

-

3,500

4,000

เต่าไหเหนือ

-

-

-

-

-

-

เต่าไหใต้

-

-

-

200

3,000

7,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำสวน)

 

มะนาว

ยางพารา

หน่อไม้ฝรั่ง

หอมแดง

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

ชำหนึ่ง

5

50,000

-

-

-

-

-

-

-

3

20,000

50,000

เต่าไหใต้

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

เต่าไหเหนือ

2

5,000

-

17

2,200

5,000

1

4,000

25,000

-

-

-

ท่าสัก

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้องมะแพบสอง

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำไร่)

 

ข้าวโพด

มัน

อ้อย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

ชำตก

56

5,700

9,000

-

2

5,000

8,000

ชำสอง

20

-

-

-

15

0

0

ชำหนึ่ง

20

2,350

8,400

1

6,000

20,000

15

5,000

13,500

เต่าไห

-

2,350

8,100

-

-

เต่าไหเหนือ

4

4,800

6,000

-

4

5,000

16,000

ท่าสัก

12

2,800

5,000

-

15

8,000

8,000

ร้องมะแพบ

20

5,500

6,000

-

-

ร้องมะแพบสอง

10

5,500

6,000

-

15

-

-

หนองเจริญ

-

-

-

-

5

5,000

4,800

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แม่น้ำ

1

4

-

4

ห้วย/ลำธาร

-

-

-

-

คลอง

-

4

-

4

หนองน้ำ/บึง

-

4

-

4

น้ำตก

-

-

-

-

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แก้มลิง

-

1

-

1

อ่างเก็บน้ำ

-

1

-

1

ฝาย

-

-

-

-

สระ

-

3

2

1

คลองชลประทาน

-

1

1

-

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แม่น้ำ

1

4

-

4

ห้วย/ลำธาร

-

-

-

-

คลอง

-

4

-

4

หนองน้ำ/บึง

-

4

-

4

น้ำตก

-

-

-

-

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกิน

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

บ่อบาดาลสาธารณะ

1

-

4

-

4

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

2

-

2

-

2

ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

-

5

5

4

6

ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4

-

-

-

-

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1

-

4

-

4

 

-------------------------------------

 

 

26/10/2016

367

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th