ด้านการเมือง/การปกครอง


ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 2  รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักมีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งแยกเป็นหมู่บ้านที่รับผิดชอบเต็มหมู่บ้าน และที่รับผิดชอบบางส่วน ดังนี้

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เต็มพื้นที่  จำนวน 9 หมู่บ้าน และ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1

บ้านท่าสัก

ผู้ใหญ่บุญธรรม   โปร่งเจ๊ก

2

บ้านเต่าไหเหนือ

ผู้ใหญ่อัครเดช    มีท้วม

3

บ้านเต่าไหศรี

ผู้ใหญ่วิชัย        วิชัยขัทคะ

4

บ้านเต่าไหใต้

ผู้ใหญ่สุคริน      เชื้อมั่น

5

บ้านชำหนึ่ง

ผู้ใหญ่เฉลย       สนแย้ม

6

บ้านชำสอง

ผู้ใหญ่เมฆ        น้อยทรัพย์

7

บ้านร้องมะแพบ

กำนันสุจินต์      คำสอน

8

บ้านชำตก

ผู้ใหญ่ประยูร     วังงาม

9

บ้านร้องมะแพบ 2

ผู้ใหญ่ปัญญา     ยาตรา

10

บ้านหนองเจริญ

ผู้ใหญ่มานิตย์    ศรีเมือง

 

การเลือกตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักแบ่งเขตการเลือกตั้งโดยใช้จำนวนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้ง มีจำนวน 10 หน่วย 

 

26/10/2016

3491

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th