ข่าว

2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1


2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องที่ อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8
2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5
2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เต่าไห
2020-01-22 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ขุดลอกคลองละมุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชำตก 2
2019-12-16 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 238 หลังคาเรือน
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ หมู่ที่ 1
2019-08-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์)
2019-08-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว)
2019-03-29 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2019-03-29 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2019-03-28 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2019-03-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละออ ม.8
2019-03-27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามคลองชำโค้งงาม ม.7
2019-03-27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพจน์ อินทร์จง ม.5
2019-02-21 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2019-02-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาคลองตับ หมู่ที่ 10
2019-02-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเนิน หมู่ที่ 2
2019-02-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2561
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2560
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2560
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2560
2018-11-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-11-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-09-17 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อท่อยางพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4
2018-09-14 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
2018-09-06 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการประจำปี 2561 (จัดซ์้อวัสดุก่อสร้าง) ของกองสวัสดิการและสังคม
2018-08-28 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2
2018-05-26 โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ และอุปกรณ์สูบน้ำ สถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก
2018-05-18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังของ อบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ
2017-11-14 ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2017-11-14 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3
2017-11-14 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3
2017-11-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3
2017-11-09 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10
2017-11-09 รายการประมาณราคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10
2017-11-09 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10
2017-11-09 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายช้อย หมู่ที่ 4
2017-11-09 รายการประมาณราคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายช้อย หมู่ที่ 4
2017-11-09 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายช้อย หมู่ที่ 4
2017-11-09 สรุประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองละวาน หมู่ที่ 2
2017-11-09 รายการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองละวาน หมู่ที่ 2
2017-11-09 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560
2017-10-18 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
2017-09-29 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2560 จำนวน 5 หลังคาเรือน
2017-09-28 โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป

2020-08-03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6


2020-08-03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองดี หมู่ที่ 8 ต.ท่าสัก
2020-08-03 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดประชาศรัทธาธรรม หมู่ที่ 4
2020-08-03 โครงการปรับปรุงงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ 3 หมู่ืที่ 7
2020-08-03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประชาศรัทธาธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
2020-07-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีทเสริมเหล็ก สายป่าแดด (ช่วง 4) หมู่ที่ 7
2020-07-23 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง-อบต.ท่าสัก
2020-07-17 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ-_2561-2563_
2020-07-17 ประกาศโอน-ย้ายสายงานผู้บริหารว่าง
2020-07-15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2019-09-16 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2019-09-11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ หมู่ที่ 1
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1
2019-08-19 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11/2562
2019-08-15 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว)
2019-08-15 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์)
2019-07-09 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10/2562
2019-07-08 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9/2562
2019-06-12 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8/2562
2019-06-12 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7/2562
2019-06-06 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับตามโครงการติดตั้งประกอบระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ 1
2019-06-06 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
2019-06-06 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2019-06-06 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1 )
2019-05-29 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งประกอบระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ 1
2019-04-01 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562
2019-03-21 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562
2019-03-21 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปาหนองตับ หมู่ที่ 10
2019-01-31 ประกาศ เรื่องประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
2019-01-30 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-01-11 ประกาศเรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
2019-01-10 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
2018-12-14 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-26 ประกาศ คู่มือประชาชน
2018-11-26 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
2018-11-16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
2018-10-30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักจำนวน 8 โครงการ
2018-08-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
2018-06-27 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-06-22 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ
2018-06-01 การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7/2561
2018-06-01 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
2018-05-31 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 6/2561
2018-05-08 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5
2018-04-20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2018-03-21 ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
2018-03-21 รู้ไว้ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
2018-02-23 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2018-02-19 ประกาศเรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
2018-01-05 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2017-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ ๓
2017-11-30 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ ๓
2017-11-30 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ ๓
2017-11-17 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3
2017-11-09 ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
2017-11-09 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
2017-11-08 ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรพลาสวูดส์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน ขาว,ดำ ขนาดกว้าง 1.15 x ยาว 50.50 ม. ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดาวเรืองบรรจุถุงปลูก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-10-24 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
2017-10-18 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2017-10-18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

2020-08-10 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จากวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็น 11 สิงหาคม 2563


2019-08-26 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 4 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 3 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 2 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 1 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านอารยสถาปัตย์ 3 - ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านอารยสถาปัตย์ 2 - ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านอารยสถาปัตย์ 1 - ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2019-08-09 การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562
2019-08-07 การรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th