ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-11-15 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 0)


2022-07-20 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก (ดู : 37)
2022-07-18 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 44)
2022-06-13 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 39)
2021-11-03 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 126)
2021-10-06 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 140)
2021-09-17 ประการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 138)
2021-06-08 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 167)
2021-03-04 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 203)
2021-03-02 รับ (โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 203)
2021-02-02 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระาราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 202)
2020-12-17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก (ดู : 263)
2020-11-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 252)
2020-11-10 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ (ดู : 254)
2020-10-30 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 241)
2020-08-03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 (ดู : 268)
2020-08-03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองดี หมู่ที่ 8 ต.ท่าสัก (ดู : 245)
2020-08-03 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดประชาศรัทธาธรรม หมู่ที่ 4 (ดู : 265)
2020-08-03 โครงการปรับปรุงงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ 3 หมู่ืที่ 7 (ดู : 266)
2020-08-03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประชาศรัทธาธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ (ดู : 274)
2020-07-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีทเสริมเหล็ก สายป่าแดด (ช่วง 4) หมู่ที่ 7 (ดู : 253)
2020-07-23 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง-อบต.ท่าสัก (ดู : 257)
2020-07-17 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ-_2561-2563_ (ดู : 246)
2020-07-17 ประกาศโอน-ย้ายสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 245)
2020-07-15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 243)
2019-09-16 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 479)
2019-09-11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 794)
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1 (ดู : 352)
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 (ดู : 326)
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 334)
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ หมู่ที่ 1 (ดู : 806)
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1 (ดู : 789)
2019-08-19 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11/2562 (ดู : 326)
2019-08-15 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว) (ดู : 310)
2019-08-15 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์) (ดู : 299)
2019-07-09 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10/2562 (ดู : 326)
2019-07-08 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9/2562 (ดู : 311)
2019-06-12 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8/2562 (ดู : 766)
2019-06-12 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7/2562 (ดู : 300)
2019-06-06 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับตามโครงการติดตั้งประกอบระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ 1 (ดู : 707)
2019-06-06 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) (ดู : 737)
2019-06-06 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ดู : 755)
2019-06-06 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1 ) (ดู : 774)
2019-05-29 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งประกอบระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ 1 (ดู : 825)
2019-04-01 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562 (ดู : 762)
2019-03-21 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 (ดู : 835)
2019-03-21 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปาหนองตับ หมู่ที่ 10 (ดู : 739)
2019-01-31 ประกาศ เรื่องประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ดู : 791)
2019-01-30 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 767)
2019-01-11 ประกาศเรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 783)
2019-01-10 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 531)
2018-12-14 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 779)
2018-11-26 ประกาศ คู่มือประชาชน (ดู : 773)
2018-11-26 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ดู : 1077)
2018-11-16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ดู : 1008)
2018-10-30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักจำนวน 8 โครงการ (ดู : 517)
2018-08-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 824)
2018-06-27 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 849)
2018-06-22 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ (ดู : 874)
2018-06-01 การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7/2561 (ดู : 825)
2018-06-01 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง (ดู : 853)
2018-05-31 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 6/2561 (ดู : 849)
2018-05-08 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 (ดู : 846)
2018-04-20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 915)
2018-03-21 ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 (ดู : 892)
2018-03-21 รู้ไว้ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 998)
2018-02-23 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 938)
2018-02-19 ประกาศเรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 923)
2018-01-05 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 1010)
2017-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ ๓ (ดู : 886)
2017-11-30 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ ๓ (ดู : 902)
2017-11-30 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ ๓ (ดู : 911)
2017-11-17 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 (ดู : 959)
2017-11-09 ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย (ดู : 942)
2017-11-09 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 914)
2017-11-08 ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 898)
2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรพลาสวูดส์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 948)
2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน ขาว,ดำ ขนาดกว้าง 1.15 x ยาว 50.50 ม. ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 895)
2017-10-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดาวเรืองบรรจุถุงปลูก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 849)
2017-10-24 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ดู : 1076)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (ดู : 874)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (ดู : 907)
2017-10-18 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 868)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (ดู : 884)
2017-10-18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ดู : 854)
2017-10-18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 855)

2022-04-28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 62)


2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 49)
2022-01-25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 50)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8 (ดู : 145)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.001 สายเต่าไห หมู่ที่ 3 (ดู : 137)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5 (ดู : 139)
2020-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 (ดู : 142)
2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 (ดู : 144)
2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องที่ อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8 (ดู : 153)
2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เต่าไห (ดู : 306)
2020-05-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5 (ดู : 144)
2020-01-22 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ขุดลอกคลองละมุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชำตก 2 (ดู : 400)
2019-12-16 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 238 หลังคาเรือน (ดู : 1520)
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 (ดู : 483)
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1 (ดู : 449)
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1 (ดู : 415)
2019-08-26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ หมู่ที่ 1 (ดู : 397)
2019-08-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ต้นโพธิ์) (ดู : 390)
2019-08-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว) (ดู : 405)
2019-03-29 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 810)
2019-03-29 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 766)
2019-03-28 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 895)
2019-03-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละออ ม.8 (ดู : 960)
2019-03-27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามคลองชำโค้งงาม ม.7 (ดู : 914)
2019-03-27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพจน์ อินทร์จง ม.5 (ดู : 826)
2019-02-21 ประกาศเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 832)
2019-02-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาคลองตับ หมู่ที่ 10 (ดู : 1095)
2019-02-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเนิน หมู่ที่ 2 (ดู : 477)
2019-02-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 459)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2561 (ดู : 930)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 956)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 834)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 833)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 1630)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2561 (ดู : 996)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 851)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 848)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2561 (ดู : 830)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 822)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 1564)
2018-11-16 สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 903)
2018-11-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 922)
2018-11-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1033)
2018-09-17 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อท่อยางพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 (ดู : 966)
2018-09-14 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (ดู : 1046)
2018-09-06 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการประจำปี 2561 (จัดซ์้อวัสดุก่อสร้าง) ของกองสวัสดิการและสังคม (ดู : 1131)
2018-08-28 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2 (ดู : 1109)
2018-05-26 โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ และอุปกรณ์สูบน้ำ สถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก (ดู : 1249)
2018-05-18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังของ อบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ (ดู : 1054)
2017-11-14 ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 1703)
2017-11-14 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 (ดู : 1074)
2017-11-14 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 (ดู : 1130)
2017-11-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 (ดู : 1022)
2017-11-09 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 996)
2017-11-09 รายการประมาณราคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 1257)
2017-11-09 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 983)
2017-11-09 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายช้อย หมู่ที่ 4 (ดู : 1062)
2017-11-09 รายการประมาณราคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายช้อย หมู่ที่ 4 (ดู : 1025)
2017-11-09 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายช้อย หมู่ที่ 4 (ดู : 1036)
2017-11-09 สรุประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองละวาน หมู่ที่ 2 (ดู : 983)
2017-11-09 รายการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองละวาน หมู่ที่ 2 (ดู : 1059)
2017-11-09 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 1019)
2017-10-18 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 933)
2017-09-29 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2560 จำนวน 5 หลังคาเรือน (ดู : 1154)
2017-09-28 โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ดู : 1218)

2022-06-22 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหาร (ดู : 28)


2022-03-31 วันอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือน (ดู : 50)
2022-03-21 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 21 มีนาคม 2565 (ดู : 85)
2022-03-08 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 68)
2022-03-07 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 7 มีนาคม 2565 (ดู : 52)
2022-02-21 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 80)
2022-02-17 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 85)
2022-02-14 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 84)
2022-02-03 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 67)
2022-01-27 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 27 มกราคม 2565 (ดู : 100)
2022-01-27 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 26 มกราคม 2565 (ดู : 94)
2022-01-25 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 25 มกราคม 2565 (ดู : 75)
2022-01-25 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 24 มกราคม 2565 (ดู : 79)
2022-01-19 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 19 มกราคม 2565 (ดู : 113)
2022-01-18 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 18 มกราคม 2565 (ดู : 97)
2022-01-18 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 17 มกราคม 2565 (ดู : 95)
2022-01-14 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 14 มกราคม 2565 (ดู : 101)
2022-01-12 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย (ดู : 83)
2021-10-26 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 108)
2021-10-26 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 99)
2021-10-26 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 101)
2021-09-17 ประการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 97)
2021-06-30 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ดู : 59)
2021-06-29 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 29 มิถุนายน 2564 (ดู : 60)
2021-06-28 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ดู : 56)
2021-06-24 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 24 มิถุนายน 2564 (ดู : 49)
2021-06-23 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 23 มิถุนายน 2564 (ดู : 47)
2021-06-15 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 15 มิถุนายน 2564 (ดู : 45)
2021-06-14 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (ดู : 47)
2021-06-11 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (ดู : 48)
2021-06-10 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 10 มิถุนายน2564 (ดู : 46)
2021-06-09 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ดู : 49)
2021-06-08 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 117)
2021-06-01 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-10 (ดู : 101)
2021-03-04 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 141)
2021-03-02 รับ (โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 150)
2020-12-30 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 380)
2020-12-18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 195)
2020-08-10 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จากวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็น 11 สิงหาคม 2563 (ดู : 210)
2019-08-26 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 325)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 4 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) (ดู : 278)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 3 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) (ดู : 272)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 2 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) (ดู : 271)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านสำเร็จรูป 1 - ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) (ดู : 318)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านอารยสถาปัตย์ 3 - ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ) (ดู : 280)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านอารยสถาปัตย์ 2 - ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) (ดู : 295)
2019-08-15 “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” แบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (บ้านอารยสถาปัตย์ 1 - ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) (ดู : 320)
2019-08-09 การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 (ดู : 286)
2019-08-07 การรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 581)

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.670 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยวติดเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.590 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนสำหรับงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ตำบลสว่าง - บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 9 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่ของเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยจัดซื้อในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะปง (พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือถ่างหน้าอกเวลาเจาะเส้นเลือด IMA (Rultrat reracter) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.ปบ.สฟ.ปราณบุรี-จุดแบ่งเขตบ้านสระน้อย ช่วง2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง ขนาดต่าง ๆ (งานสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมระบบส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ (งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ 1 บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ (งานระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ 2 ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านภูมิเจริญพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายบ้านหลุมหินพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายวังประดู่พร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และอื่น ๆ (งานระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ 2 ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต และอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายบ้านหลุมหินพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายวังประดู่พร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างกฟส.นฉ. ขอทำจัดซื้อจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Inspiration Lap พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavenment Place Recycling) สายทางเข้าบ้านหนองเต่า จากถนนลาดยาง - รั้วโรงเรียนบ้านหนองเต่า (ถนนสายบ้านหัวหนอง-บ้านหนองโพธิ์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้งสาย Fiber Optic และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บริเวณเหมืองแม่เมาะ (1200115087) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและบริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหมือ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง KSR7R-03 บ้านดงดินแดง-สุดเขตโครงการธรรมรักษ์ จุดที่ 3 จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิวทัศน์ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน และแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แผ่น
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าเตือน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่พื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่กน้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม.
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 20.00ม. ความจุ 20 ลบ.ม. และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ หมู่ 4 บ้านไสต้นวา (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการประเภทเกษตรกรรม
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยจัดสรรตำรวจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk - in Hood ห้อง 909 อาคาร B INC II ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่4-บ้านบุหวายหมู่12 ตำบลวังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.267-02 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีการเรียงหินยาแนว
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงด้านหลังอาคารเรียน 6 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้อง Robotics Laboratory จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดเล็ก MiNi จำนวน 600 EA
ประกวดราคาซื้อFlat Idler ขนาด 1,400 mm. จำนวน 150 EA (1500136278) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อOIL LUBRICATING GEAR ISO VG320 จำนวน 16,000 LR (1900002501) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจ้างออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร - เกาะขวาง โดยทำการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยพยาบาล (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตา (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต อบต.บางสวรรค์ (หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 13)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญฤทธิ์ ศิริเสน - หมู่ที่ 9 ตำบลคลองชะอุ่น (จุดบ้านนายสุเชษฐ พลายทอง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายประไพ ขวัญชุม ถึง เขตหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งป้ายปจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 8 ซ้าย (ด้านซ้ายคลอง) หมู่ที่ 2,3,5,6 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติดคอนกรีตสายแยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง อำเภอนาคูไปบ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๘ ซ้าย (ด้านขวาคลอง) หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพสุสานบ้านห้วยป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ้ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งปรับปรุงบ่อกักเก็บไขมัน สำหรับห้องอาหารของทุกส่วนงาน หน่วยงานและอาคารที่พักอาศัยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทำแฟ้มสารบบที่ดินแบบแนวนอน จำนวน 140,000 แฟ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหน่วยงานคลินิกกุมารประสาทวิทยาในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องทันตกรรมโรงพยาบาลกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ ลาเกลี้ยง ชุมชนบ้านเขาหนีบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย บริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งขวา (ช่วงหน้า ทบ.944 ถึง คลองสำโรง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ป.13-16(61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อGram Negative MIC Plates (10 Plates/box) จำนวน 1,920 BOX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ บริเวณหอถังประปาวัดกระต่ายเต้น
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าหอถังประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้
ประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,000 ไร่ และจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ ลาเกลี้ยง ชุมชนบ้านเขาหนีบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรมกิจกรรม การล้างมือ 7 ขั้นตอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

"โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565"

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th